POMOĆ - KAKO POČETI ?

ArchiCon - Kontakt

I KORAK - Kako početi...?

Hoćete da krenete u gradnju..., plac imate ili nažalost ne...,treba Vam veći ili novi stambeni  prostor..., treba Vam Poslovno-proizvodni prostor..., Imate izgrađeni objekat, ali ste otstupili od datih uslova...., Izgradili ste objekat bez  Građevinske dozvole..., Šta vas sve očekuje?... Kako početi...?

Pre nego što krenete u postupak za dobijanje Građevinske dozvole, dužni ste da se u nadležnoj opštinskoj službi ili Sekretarijatu za urbanizam, možda na "sajtu" informišete šta može da se gradi na osređenoj lokaciji.

Potom dolazite do projektanta na jedan od sledećih načina:

Našli ste Nas na sajtu, pa ste se zainteresovali ;
Čuli ste od nekog prijatelja ili poznanika za Nas;
Našli ste nas na Oglasnoj tabli Projektnih biroa;
Uočili ste Našu reklamu u sredstvima informisanja;
Naišli ste na štand na sajmu Građevine,
Prema dosadašnjem iskustvu, to je najčešće informacija koja se dobije od prijatelja koji su zadovoljni i već su završili ovu fazu ili i sam objekat.

Vi ste rešili, i tu počinje naš razgovor.

Najčešće se ispostavi da još niste krenuli ili da baš krećete u pribavljanje sve potrebne dokumentacije, ali da želite da to uradite tako da se ne desi da vam „nešto“ nedostaje. Zato ćemo Vam prvo ukratko opisati postupak za pribavljanje potrebne dokumentacije i gde tu dokumentaciju možete da dobijete:

 

 

II KORAK - Kako dalje ...?

ZAHTEV za  LOKACIJSKU DOZVOLU podnosite Odeljenju za urbanizam ( uglavnom na šalterima Opštine gde se odgovarajuće službe najčešće nalaze.)
Uz  ZAHTEV  morate priložiti:

 • LIST NEPOKRETNOSTI ( bivši ZEMLJOKNJIŽNI ULOŽAK) - dobija se u Službi za KATASTAR nepokretnosti u Opštini ili Ugovor o zakupu određene parcele, ili projekat preparcelavije( taj projekat se radi ukoliko naprimer imate dveparcele koje treba spojiti da bi se formirala građevinska parcela)

 • KOPIJA PLANA - dobija se u Službi za KATASTAR nepokretnosti u Opštini;

Činovnici pribavljaju potrebnu dokumentaciju,to jest saglasnosti od nadležnih organizacija za priključke na infrastrukturu, a Vi plaćate sve što treba. Posle toga, Vaše je samo da 'sačekate' da Vam se uradi i isporuči:

 • LOKACIJSKA DOZVOLA
  koja sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu Glavnog projekta.

  - Podatke o Invenstitoru
  - Broj i površinu katastarske parcele
  - Pravila gradnje
  - Uslove  za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, za priključenje na elektro mrežu , za telefonski priključak kao i za energetski odnosno gasni priključak ukoliko su dostupni na datoj lokaciji 
  - Podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti.
  - Eventualne druge elemente bitne za zahtev u prostoru

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumentacije prostornog uređenja na temelju kojih se izdaje.

 

 

III KORAK - Izgled vaših želja u  Glavnom projektu

Kad dobijeze Lokacijsku dozvolu , potreban vam je Glavni projekat objekta,

I  ZA TO SMO TU  MI !!!

Kao što smo rekli, usluge projektovanja, koje nudimo, predstavljaju kombinaciju Vaših ideja, želja i našeg iskustva, a na osnovu dobijenih uslova u Lokacijskoj dozvoli i u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.

Najčešće se počinje sa grubim skicama potrebnih prostorija za buduću kuću , poslovni prostor ili neki magacin sa proizvodnom halom. Ponekad donesete plan kuće iz časopisa ili brošure. Nekada je to već postojeći projekat, ali mu treba uraditi neke izmene, onako kako bi to Vama više odgovaralo. Takve skice su nam dragocene, pošto one predstavljaju Vaš prvi korak ka željenoj kući ili željenom objektu i kao takve nam pružaju uvid u Vaše želje. Ako ništa ne donesete, onda počinjemo sa razgovorom o tome šta želite. Pošto steknemo uvid u Vaše želje, mi ćemo biti u mogućnosti da vam ponudimo neka idejna rešenja koja nisu konačna, tako da nakon konsultacije sa Vama, možemo da uradimo potrebne izmene.

Kada konačno definišemo kako bi vaš budući objekat trebalo da izgleda, možemo da krenemo na projektovanje.

U GLAVNOM PROJEKTU se definišu potrebne dimenzije i tačan položaj pojedinačnih konstruktivnih elemenata - stubova, greda, ploča, stepeništa, vrata, prozora, dimnjaka, armature… U ovom projektu se definiše način obrade i pojedini upotrebljeni materijali. Radi se i Projekat vodovoda i kanalizacije kao i Elektro projekat. Pored toga, u projektu ćete dobiti orijentacione količine potrebnih materijala, kao i troškove izgradnje.

GLAVNI PROJEKAT sadrži naročito:

 • opštu dokumentaciju: rešenje o registraciji, rešenje o odgovornim projektantima, licence,  izjavu o usaglašenosti projekata, Lokacijska dozvola,projektni zadatak, poseban prilog iz zaštite na radu .

 • arhitektonski projekat: tehnički opis objekta, predračun građevinsko-zanatskih radova, pregled površina objekta i grafičke priloge (situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru – osnove, preseke i izglede);

 • projekat konstrukcija: tehnički izveštaj, statički proračun i grafičke priloge – pozicione planove i termički proračun;

 • projekat vodovoda i kanalizacije: tehnički opis, predračun vodovoda i kanalizacije, hidraulički proračun, grafičke priloge – osnove i izometriju;

 • projekat elektro instalacija: tehnički opis, predračun elektro instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme;

Vi dobijate tri primerka GLAVNOG PROJEKTA i za njih ste u obavezi da odradite tehničku kontrolu.

Napominjemo Vam da smo dali primer potrebne dokumentacija ako gradite NOVI objekat. Za ostale slučajeve postupak je ako ne isti vrlo sličan pa ih zato nećemo pominjati ovom prilikom. Takođe je u zavisnosti od namene i karaktera objekata moguće ugovoriti i pojedine specifične delove instalacija kao što su grejanje , provetravanje , klimatizacija , dojava požara...itd, koji bi takođe bili sastavni deo GLAVNOG PROJEKTA.

Vaša je obaveza da završeni GLAVNI PROJEKAT odnesete nekom drugom projektnom birou koji će izvršiti TEHNIČKU KONTROLU PROJEKTA i o tome Vam dati IZVEŠTAJ (u dva primerka), a na svakom primerku projekta će udariti pečat na kome mora stajati PROJEKAT SE PRIHVATA. U tom delu Vam možemo i mi pomoći savetom, pošto se i Naša firma bavi vršenjem odnosno tehničke kontrole projektne dokumentacije, ali je neprofesionalno i nestručno kao i u sukobu interesa  da Naša firma organizuje kontolu , koja je ujedno i provera ispravnosti dokumentacije.

Prema GLAVNOM PROJEKTU u  preduzeću za Izgradnju grada Kragujevca regulišete obaveze za uređenje građevinskog zemljišta i za to dobijate DOKAZ o uređenju odnosa i izvršenoj uplati naknade.

GLAVNE PROJEKTE (sa urađenom tehničkom kontrolom) , DOKAZ o uređenju( naknade za građevinsko zemljište) , DOKAZ o izvršenoj uplati naknade za korišćenje Javnih skloništa ( plaćene istoimenoj službi-ukoliko je to aktom naglašeno ) , IZVRŠENA I DOBIJENA PROTIVPOŽARNA SAGLASNOST (na svakom primerku projekta je udaren pečat) i data saglasnost u dva primerka- ukoliko je za dati objekat potrebno nabaviti saglasnost.

Sve to sa dokazom o pravu vlasništva ( list nepokretnosti) kao i dokaz o uplati administrativnih taksi predajete za dobijanje Građevinske dozvole.

 

 

IV KORAK - Građevinska dozvola

Ako je Glavni projekat u skladu sa parametrima u Lokacijskoj dozvoli, nadležna služba ima rok od osam dana da ga odobri.

 

 

V KORAK - MI  Gradimo

Pre početka građevinskih radova je potrebno angažovati geometra da IZVRŠI OBELEŽAVANJE objekta , kako bi se obezbedila tačnost položaja kako samog objekta u odnosu na zadatu GRAĐEVINSKU i REGULACIONU liniju , tako i  njegova unutrašnja pravilna geometrija (naročito kod složenih konstruktivnih objekata)

Po izradi temelja treba tražiti od izvođača radova da priloži geodetski snimak izgrađenih temelja (to je inače obaveza izvođača, ali se retko radi i nije potrebna za manje individualne objekte).

Kako bi se sve gore navedene aktivnosti što lakše sprovodile u delo , i kako bi se po početku izvođenja radova omogućio nesmetani, pravovremeni  tok gradnje koji je u skladu sa projektnom dokumentacijom, i kako bi se kontolisao sam kvalitet i kvantitet izvedenih radova, potrebno je da pre početka radova obezbedite NADZORNOG ORGANA koji će zastupati Vas i Vaše interese i vršiti kontrolu gradje i davanje svih potrebnih uputstava Odgovornom Izvođaču radova. Po važećem zakonu o Planiranju i izgradnji je to ujedno i Vaša obaveza.

Sa NADZORNIM ORGANOM ( firmom ili fizičkim licem koje poseduje odgovarajuću licencu-- odnosno sa Nama ) pravite ugovor o vršenju stručnog nadzora, a potom i na osnovu tog ugvora izdajete REŠENJE O ODREĐIVANJU  NADZORNOG  ORGANA.

Po završenoj gradnji, od Opštine tražite da se izvrši TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA i da Vam se izda UPOTREBNA DOZVOLA.

Po dobijanju UPOTREBNE DOZVOLE treba istu odneti u KATASTAR nepokretnosti kakao bi se objekat „ucrtao“ odnosno „uknjižio“.

Iako smo pokušali da budemo što jasniji i koncizniji , to nije nažalost moguće u potpunosti, jer se inače radi o celom Zakonu o planiranju i izgradnji, ali se nadamo da će Vam ovaj kratak pregled svih aktivnosti koje Vas očekuju i te kako biti od pomoći na samom početku i razjasniti barem neka pitanja i dileme koje ste imali na samom početku.

Mi smo tu radi Vas,  javite nam se i možemo početi...

 

Izgradnja objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje Građevinska dozvola

- vrtna senila do 15 m2
- staze i platoi
- bazeni i ribnjaci do 15m2 i dubine do 1m
- nadstrešnice do 10 m2
- dečija igrališta
- dvorišni kamini površine do 1,5 m i visine do 3m
- kolski prilazi širine 2,5 do 3 m
- solarni kolektori
- stočne jame do 20 m2
- grobnice i spomenici
- ploče za obaveštavanje do 6m2

 

Izvođenje radova na objektima za koje se izdaje Rešenje o izvođenju radova

- Pomoćni objekti ( objekti koji su u funkciji glavnog objekta, a grade se na istoj parceli na kojoj je sagrađen glavni stambeni objekat, poslovni ili objekat javne namene - garaže, ostave, septičke jame, bunari, i slično)
Uz zahtev za izdavanje rešenja  potrebno je podneti :
- Dokaz o pravu svojine ( list nepokretnosti)
- Idejni projekat - odnosno Glavni projekat kod radova sanacije i adaptacije objekata. ) dva primerka)

 

Legalizacija  objekata

Invenstitor mora znati da se za izvedene građevinske objekte ne može izdati naknadna Građevinska dozvola a samim tim i uknjižiti, ako nisu:
- Završeni grubi građevinski radovi
- Ako objekat nije ukrovljen
- Ako nije ugrađena spoljna stolarija
- Ako nisu urađene instalacije, čime objekat nije priveden nameni.
- Ako su izgrađeni na lokaciji gde nije dozvoljena gradnja istih.

Bilo da ste izgradili objekat bez građevinske dozvole ili odstupili od uslova datih Građevinskom dozvolom  - Nudimo vam svu potrebnu uslugu kod izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju tih objekata .